title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Cơ sở dữ liệu và Access | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Cơ sở dữ liệu và Access

                                                         CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                                                HỌC PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ACCESS
1.Tên học phần: Cơ sở dữ liệu và Access
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 60
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 3
5.Thời gian: 10 tiết/tuần x 6 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
Hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu
Hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, làm công cụ giải quyết một số bài toán quản lý đơn giản có ứng dụng thực tế.
6.2.Kỹ năng:
Sử dụng thành thạo phần mềm Access , viết được một chương trình quản lý đơn giản bằng phần mềm Access
6.3.Thái độ:
Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác
7.Điều kiện tiên quyết:
Học sinh phải có kiến thức về tin học cơ sở
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

Phần 1: Nhập môn

1

Chương 1: Cơ sở dữ liệu – các khái niệm và phân loại

2

2

2

Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

5

5

Phần 2: Hệ quản lý cơ sở dữ liệu

3

Chương 1: Làm quen với Access

2

1

3

4

Chương 2: Thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu

3

5

8

5

Chương 3: Chỉnh sửa cấu trúc và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng

2

2

4

6

Chương 4: Trích rút dữ liệu bằng các truy vấn (query)

6

7

1

14

7

Chương 5: Thiết kế biểu mẫu (form)

5

5

10

8

Chương 6: Tạo báo biểu (report)

4

6

10

9

Chương 7: Tự động hoá ứng dụng bằng macro

1

2

3

11

Ôn tập

1

1

12

Cộng

30

29

1

60

13

Thi hết học phần

2

2


9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/ kiểm tra

Tổng

30

29

1

60


10.Phương pháp dạy và học:
Giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành trên máy tính
Học tập: Học lý thuyết, thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
Hình thức thi hết học phần: thực hành
Học sinh không được nghỉ quá 12 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

Phần 1: Nhập môn

1

Chương 1: Cơ sở dữ liệu – các khái niệm và phân loại

2

2

1. Mục đích: Giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm dữ liệu, cơ sở dữ liệu và lich sử phát triển

2. Nội dung:

Các khái niệm cơ bản

- Dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu (database)

- Hệ quản lý cơ sở dữ liệu (database management system)

- Lịch sử phát triển

Phân loại cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Các kiểu CSDL khác (ví dụ và so sánh)

2

Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

5

5

1. Mục đích: Giúp người học hiểu rõ các khái niệm cơ bản về khoá, thực thể, bộ…

2. Nội dung:

Các khái niệm cơ bản

- Thực thể - kiểu thực thể

- Thuộc tính

- Miền của thuộc tính - bảng – khoá

- Quan hệ (1:1, 1:n, n:n)

- Bộ

- Khoá của quan hệ

Các phép toán trên bảng

- Phép chiếu - chọn - kết hợp

- Phép nối

Phần 2: Hệ quản lý cơ sở dữ liệu

3

Chương 1: Làm quen với Access

2

1

3

1. Mục đích: Giúp học sinh làm quen với một hệ quản trị CSDL cụ thể

2. Nội dung:

Giới thiệu về QTCSDL Access

Các phiên bản Access

Các đối tượng trong Access

- Bảng (table)

- Truy vấn (query)

- Biểu mẫu (form)

- Macro

- Module

Khởi động, thoát khỏi Access

4

Chương 2: Thiết kế và xây dựng một cơ sở dữ liệu

3

5

8

1. Mục đích: Giúp học sinh thiết kế các CSDL có mối quan hệ với nhau cụ thể là làm việc với bảng

2. Nội dung:

Thiết kế các bảng và xây dựng mối quan hệ

- Đặt vấn đề

- Một số quy tắc về xây dựng CSDL

- Quan hệ 1:1

- Quan hệ 1:n

Tạo lập một bảng (table)

Thiết lập quan hệ giữa các bảng

In nội dung một bảng

5

Chương 3: Chỉnh sửa cấu trúc và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng

2

2

4

1. Mục đích: Giúp học sinh biết cách chỉnh sửa dữ liệu trong cấu trúc của bảng

2. Nội dung:

Chỉnh sửa cấu trúc của bảng

- Thay đổi tên trường

- Chèn thêm trường

- Xoá tên trường

- Di chuyển trường

- Thay đổi kiểu dữ liệu

- Tách một bảng

Thao tác và sửa dữ liệu trong bảng

- Một số thao tác

- Sửa đổi dữ liệu trong bảng

- Săp xếp dữ liệu

- Tìm kiếm và lọc dữ liệu

Bài tập

6

Chương 4: Trích rút dữ liệu bằng các truy vấn (query)

6

7

1

14

1. Mục đích: Giúp người học cách thao tác xử lý dữ liệu trên bảng

2. Nội dung:

Đặt vấn đề

Truy vấn trong một bảng

- Một số phép toán dùng để nhập các tiêu chuẩn

- Tính toán

- Sử dụng Expression builder

- Truy vấn theo nhóm

- Truy vấn Crosstab

Truy vấn trong nhiều bảng

Sử dụng phương tiện truy vấn Query wizard

Sửa đổi dữ liệu truy vấn

Bài tập

Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)

7

Chương 5: Thiết kế biểu mẫu (form)

5

5

10

1. Mục đích: Giúp học sinh hiểu rõ thế nào là form, cách tạo form, thiết kế form… và xử lý dữ liệu trên form

2. Nội dung:

Công cụ và khái niệm về biểu mẫu

Tạo mẫu biểu từ một bảng đã có bằng Form wizard

Di chuyển trong mẫu biểu

Sửa cấu trúc trong biểu mẫu

- Thanh công cụ ở chế độ định dạng

- Ví dụ về định dạng

Lọc

Thiết kế biểu mẫu bằng Design view

- Hộp công cụ

- Thiết kế biểu mẫu bằng hộp công cụ

- Thiết kế một biểu mẫu có trường Memo, OLE và đồ hoạ

Bài tập

8

Chương 6: Tạo báo biểu (report)

4

6

10

1. Mục đích: Hướng dẫn học sinh làm việc với Report như tạo, sửa…

2. Nội dung:

Tạo báo biểu bằng Report wizard

Sửa báo biểu

Thiết kế báo biểu bằng Design view

Bài tập

Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)

9

Chương 7: Tự động hoá ứng dụng bằng macro

1

2

3

1. Mục đích: Giứp học sinh hiểu thế nào là Macro, các thao tác làm việc

2. Nội dung:

Macro là gì

Thanh công cụ của cửa sổ macro

Tạo một macro đơn giản

- Mở cửa sổ macro

- Tạo một macro đơn giản

Chạy một macro

Sửa một macro

Một số macro đơn giản

7

Ôn tập

1

1

8

Cộng

30

29

1

60

Tỷ lệ

49%

41%

9%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
Trình độ: Đại học chuyên ngành Tin học
Có kinh nghiêm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
Access và ứng dụng (Trần Quyết)
Giáo trình cơ sở dữ liệu và Access (Vụ giáo dục chuyên nghiệp)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao