title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Hạch toán định mức | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Hạch toán định mức

                                 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                          HẠCH TOÁN ĐỊNH MỨC
 1. Tên học phần : HẠCH TOÁN ĐỊNH MỨC
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ I
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 6 tiết, tổng số   5 tuần.
6. Mục đích của môn học:
 - Môn học này nhằm trang bị một số kiến thức cơ bản về khái niệm, nội dung, phương pháp hạch toán định mức trong kinh doanh ăn uống. HÌnh thành một số kỹ năng cơ bản trong tính toán,ghi chép các nghiệp vụ tính toán trong bộ phận bếp.
 - Hình thành đức tính cẩn thận trong tính toán, có thái độ học tập nghiêm túc, yêu nghề.
  Sau khi hoàn tất môn học, học sinh phải đạt được :
+ Kiến thức: Hiểu rõ khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu, căn cứ, đặc điểm của hạch toán định mức trong kinh doanh ăn uống. Hiểu và biết cách tính giá thành, sử dụng mẫu biểu sổ sách trong kinh doanh ăn uống.
+ Kỹ năng: Vận dụng các công thức sử dụng sổ sách mẫu biểu phục vụ hạch toán. Đảm bảo về thời gian, độ chính khoa học hợp lý trong kinh doanh ăn uống.
+ Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận,chắc chắn, yêu nghề.
7. Điều kiện tiên quyết:
- Được học sau các môn lý thuyết chế biien và thực hành chế biên, tổng luận chế biến, thương phẩm học, văn hoá ẩm thực.
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Chương I: mở đầu

1

1

2

Chương II : Một số vấn đề cơ bản về hạch toán định mức trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống.

4

4

3

Chương III : Hạch toán định mức chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống.

4

15

19

4

Chương IV: Hạch toán định mức hiệu quả kinh doanh ăn uống.

5

14

1

20

Ôn tập kết thúc học phần

1

1

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45

10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết minh,phat vấn.
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành.
11. Đánh giá kết thúc môn học:
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương  bằng hình thức kiểm tra viết ( diểm hệ số 2)
Kiểm tra hết môn theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Chương I: Mở đầu

Mục đích của bài:

Nắm được nét khái quát về môn học như : Vị trí, đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học.

1

1

2

Chương II : Một số vấn đề cơ bản về hạch toán định mức trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống.

Mục đích của chương:

- Hiểu được thế nào là hạch toán

- Nắm được cách phân loại HTĐM trong kinh doanh ăn uống

- Nắm được nhiệm vụ, yêu cầu, ý nghĩa của HTĐM trong DN kinh doanh ăn uống

I. Một số khái niệm cơ bản về hạch toán

1. Khái niệm hạch toán

2. Hạch toán nghiệp vụ

3. Hạch toán định mức

II. Phân loại HTĐM trong DN kinh doanh ăn uóng.

1. Phân loại theo đặc điểm chi phí lao động xã hội

2. Phân loại theo các nghiệp vụ hạch toán

3. Phân loại theo đặc điểm của đối tượng phục vụ

III. Nhiệm vụ, yêu cầu của HTĐM trong DN kinh doanh ăn uống

1. Nhiệm vụ của HTĐM trong DN kinh doanh ăn uống.

1.1 Thu nhận và sử lý thông tin

1.2. Lập ra các hệ thống định mức cơ bản.

1.2. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu về thông tin để xây dựng HTĐM trong ĐNK ăn uống.

2.1. Đảm bảo tính so sánh và nhất quán

2.2. Đảm bảo tính chính xác, trung thực và khách quan.

2.3. Đảm bảo tính kịp thời

2.4. Đảm bảo tính đày đủ

2.5. Đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu.

IV. Ý nghĩa của HTĐM trong ĐNK ăn uống.

1. Xây dựng chiến lược SXKD

2. Thước đo đánh giá hoạt động SXKD

3. Hạch toán kinh doanh

4. Quản lý các hoạt động SXKD

4

4

3

Chương III : Hạch toán định mức chi phí trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống.

Mục đích của chương:

- Hiểu được chi phí sản xuất

- Hiểu được chi phí bán hàng, chi phí khấu hao

- Nắm được phương pháp XDĐM chi phí sản xuất và căn cứ để hạch toán tiêu chuẩn dự trù nguyên liệu chế biến.

I. Chi phí sản xuất.

1. Khái niệm

2. Phân loại chi phí sản xuất

3. Căn cứ để kiểm tra các yếu tố chi phí

II. Chi phí bán hàng

1. Khái niệm

2. Phân loại chi phí bán hàng

3. Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng

III. CHi phí khấu hao

1. Khấu hao TSCĐ hữu hình

2. KHấu hao TSCĐ vô hình

IV. Phương pháp XDDM chi phí SX

1. ĐM chi phí nguyên liệu trực tiếp

2. ĐM chi phí nhân công trực tiếp

3. ĐM năng suất lao động

4. ĐM chi phí SX chung

V. Căn cứ để hạch toán tiêu chuẩn dự trù nguyên liệu chế biến

1. Căn cứ vào công thức chế biến

2. Căn cứ vào số lượng món ăn trong thực đơn

3. Căn cứ vào lượng tiền đặt của khách

4. Căn cứ vào cơ cấu món ăn

5. Căn cứ vào kế hoạch SX chế biến.

4

15

19

4

Chương IV: Hạch toán định mức hiệu quả kinh doanh ăn uống.

Mục đích của chương:

- HIểu được thế nào la hạch toán giá vốn nguyên liêu

- Nắm được cách hạch toán, trình tự hạch toán giá thành sản phẩm,dịch vụ

- Nắm được cách hạch toán thuế và các sổ sách, mẫu biểu.

I. Hạch toán giá vôn nguyên liệu

1. KHái niệm

2. Đặc điểm cung ứng nguyên liệu

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vốn

II. Hạch toán giá thành sản phẩm, dịch vụ

1. Khái niệm giá thành SP,DV

2. Phân loại giá thành SP, DV

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành SP, DV

III. Trình tự hạch toán giá thành SP, DV ăn uống

1. Khái niệm

2. Phân loại giá bán

3. Vai trò của giá bán trong kinh doanh ăn uống

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán

IV. Hạch toán thuê VAT phải nộp, lãi gộp, tỉ lệ lãi gộp, thực lãi.

1. VAT phải nộp( Thuế GTGT đầu ra)

2. Lãi gộp

3. Tỉ lệ lãi gộp, tỉ lệ thặng số

4. Thực lãi

V. Sổ sách và mẫu biểu sử dụng để HTĐM trong KD ăn uống.

1. Vai trò của sơ sách mẫu biểu trong KD ăn uống

2. Các loại biểu mẫu, sổ sách trong KD ăn uống.

Kiểm tra

5

14

1

20

Ôn tập kết thúc học phần

1

1

Tổng cộng

15

29

1

45


13. . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp
15. Tài liệu tham khảo:
 - Giáo trình Hạch toán định mức - Trường TH Thương mại Du lịch Hà Nội năm 2006

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao