title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Hệ điều hành Linux | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Hệ điều hành Linux

                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                        HỌC PHẦN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
1. Tên học phần: Hệ điều hành Linux
2. Mã số học phần:
3. Số tiết: 90
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ IV
5. Thời gian: Số tiết/tuần: 10, tổng số: 9 tuần
6. Mục tiêu học phần:
* Kiến thức: Hiểu được các khái niệm cơ bản, cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ điều hành Linux
*Kỹ năng:
- Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux
- Mô tả được cấu trúc, chức năng của các thành phần trong hệ điều hành Linux
- Sử dụng các chức năng và dịch vụ của hệ điều hành Linux phục vụ công tác quản trị
*Thái độ:
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác
7. Điều kiện tiên quyết:
- Để học tốt, học sinh đã học học phần quản trị mạng LAN
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Chương I: Tổng quan về hệ điều hành Linux

7

12

19

2

Chương II: Thao tác với tệp tin và thư mục trong Linux

16

30

1

47

3

Chương III: Quản trị Linux

7

15

1

23

4

Ôn tập

1

1

5

Cộng

30

58

2

90

6

Thi hết học phần

2

2

9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/Kiểm tra

Tổng số

30

58

2

90


10. Phương pháp dạy và học:
Sử dụng phương pháp dạy học tích hợp, sử dụng các phương tiện trực quan kết hợp các sơ đồ, tài liệu
11. Đánh giá kết thúc học phần:
- Học sinh cần có 02 bài kiểm tra hệ só 1. 02 bài kiểm tra hệ số 2
- Học sinh không được nghỉ quá 18 tiết
- Hình thức thi thực hành
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

I

Chương I: Tổng quan về hệ điều hành Linux

7

12

19

Mục đích: Hiểu các khái niệm cơ bản về hệ điều hành Linux

Nội dung:

I. Lịch sử phát triển của Linux

1.1 Lịch sử phát triển

1.2 Hai dòng Unix cơ bản System và BSD

1.3 Các phiên bản của Unix

1.4 Lịch sử phát triển của Linux

1.5 Vấn đề bản quyền của GNU Project

1.6 Vì sao nên sử dụng HĐH Linux

2. Hệ thống các tiến trình (Proces) của Linux

2.1 Định nghĩa

2.2 Dừng một tiến trình, lệnh Kill

2.3 Bắt đầu một tiến trình, lệnh at

2.4 Thực hiện tiến trình tự động, lệnh bat

2.5Thực hiện tập tin lệnh theo chu kỳ, lệnh contab

3. Inet và các dịch vụ mạng

3.1 Hai cách khởi động dịch vụ mạng

3.2 Nguyên lý sinh tiến trình của Hệ điều hành

II

Chương II: Thao tác với tệp tin và thư mục trong Linux

16

30

1

47

Mục đích: Giúp học sinh thao tác được với tệp tin và thư mục trong Linux

Nội dung:

I. Làm việc với tập tin trong Linux

1.1 Hệ thống tập tin của Linux

1.2 Cây thư mục của Linux

2. Quyền truy cập, sở hữu tập tin và thư mục của Linux

2.1 Khái niệm

2.2 Hiển thị quyền truy cập và nhóm sở hữu tập tin, lệnh ls

2.3 Bản quyền truy cập và cách tính tổ hợp các quyền

2.4 Các quyền mặc định khi tạo tệp tin

2.5 Thay đổi quyền truy cập tệp tin, lệnh chown, chgrp, chmod

3. Liên kết (Link) tập tin

3.1 Hai hình thức Link: Hard Link và Soft link (symbolic link)

3.2 Các lệnh cơ bản thao tác trên tập tin

3.3 Lưu trữ (Back up) dữ liệu với lệnh tar va gzip

3.4 Hiển thị tình trạng của ổ đĩa, thư mục với lệnh df, du

3.5 Chữa lỗi ổ cứng với fsck

5. Quy trình khởi động và kết thúc

5.1 Quy trình khởi động và các tệp tin liên quan ect/inettab, inetdefaulf

5.2 Kết thúc và tắt hệ điều hành với lệnh Shutdown

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: Thực hành, ND: CI,II)

Chương III: Quản trị Linux

7

15

1

23

Mục đích: Giúp học sinh sử dụng các chức năng va dịch vụ của HĐH Linux để quản trị mạng

Nội dung:

I. Quản lý Account

1. Khái niệm và đặc quyền không giới hạn (root) và các chú ý

2. Thay đổi người sử dụng với lệnh login

3. Tạo tài khoản mới (account)

4. Quyền truy cập của tiến trình Setuid và setgid

II. Hệ điều hành Linux và Card mạng

2.1 Địa chỉ IP và cấu hình Card mạng, lệnh IP config

2.2 Lệnh Route, Ping, Traceroute

2.3 Giới thiệu về X - Window

2.4 Theo dõi hoạt động của hệ thống syslog

III. Cài đặt Linux

3.1 Cài đặt Redhat Linux

3.2 Thêm các gói tiện ích với rpm

Kiểm tra hệ số 2 (Hình thức: thực hành, nội dung: CIII)

1

1

Ôn tập:

1

1

Cộng:

30

58

2

90

Tỷ lệ

33%

64%

2%

100%

13. Trang thiết bị dạy - học cho học phần:
- Phòng học có nối mạng Iternet, mạng LAN, máy chủ, các tài nguyên mạng, các tài liệu học
14. Yêu cầu về giáo viên:
* Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học
* Có kinh nghiệm giảng dạy
15. Tài liệu học tập, tham khảo dùng cho học phần
-Red Hat. ‘RedHat Linux 9 Manuals’

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao