title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Pháp luật | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Pháp luật

                               CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN PHÁP LUẬT

1. Tên học phần: Pháp luật
2. Mã số môn học:
3. Số đơn vị học trình: 2
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ nhất
5. Thời gian:   Số tiết/tuần: 4,  tổng số 7 tuần
6. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức: - Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong Chương trình các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về luật pháp Quốc tế.
- Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống.
* Kỹ năng: -  Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc trong cộng đồng dân cư
- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày
- Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội (thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác đối với công dân và cách xử sự trong các mối quan hệ)
* Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật, biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày
7. Điều kiện tiên quyết:
Học sinh học chương trình học phần này dựa trên những kiến thức tích luỹ được ở môn giáo dục công dân
8. Nội dung tóm tắt của học phần:
Chương trình bao gồm những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Nhà nước và pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; một số ngành luật cơ bản: Luật nhà nước – hiến pháp 1992, Luật hành chính, Luật lao động, Luật dân sự, Luật hình sự và một số chuyên đề tự chọn (trong đó có pháp Luật quốc tế)
9. Kế hoạch lên lớp
Lý thuyết Thực hành Bài tập Tổng số
30 tiết   30 tiết
10. Phương pháp dạy và học:
- Diễn giảng
- Phát vấn
- Thảo luận theo nhóm
11.Đánh giá kết thúc học phần:
- Kiểm tra thường xuyên: 1 bài.
- Kiểm tra định kỳ: 1bài
- Thi cuối kỳ: Thi viết thời gian 60 phút
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

TS

Số tiết học

LT

TH

KT

PHẦN I: KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1

Bài 1: Một số vấn đề về Nhà nước

- Bản chất, đặc trưng của Nhà nước

+ Bản chất của Nhà nước

+ Đặc trưng của Nhà nước

- Chức năng của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước

+ Chức năng cơ bản của Nhà nước

+ Bộ máy nhà nước

+ Nhà nước pháp quyền

2

2

2

Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật

- Bản chất, đặc trưng và vai trò của pháp luật

+ Bản chất của pháp luật

+ Đặc trưng cơ bản của pháp luật

+ Vai trò của pháp luật

- Hệ thống pháp luật

+ Khái niệm hệ thống pháp luật

+ Hệ thống cấu trúc

+ Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

2

2

3

Bài 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

- Thực hiện pháp luật

+ Thực hiện pháp luật (khái niệm, các hình thức)

+ Áp dụng pháp luật (khái niệm, đặc điểm)

- Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

+ Vi phạm pháp luật (khái niệm, phân loại)

+ Trách nhiệm pháp lý (khái niệm, đặc điểm, phân loại)

2

2

4

Bài 4: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Ý thức pháp luật

+ Khái niệm ý thức pháp luật

+ Cấu trúc ý thức pháp luật

+ Nâng cao ý thức pháp luật

- Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN)

+ Khái niệm pháp chế XHCN

+ Yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN

+ Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN

2

2

5

Thảo luận

1

1

6

Kiểm tra

1

1

7

Bài 5: Luật Nhà nước - Hiến pháp 1992

- Luật Nhà nước

+ Khái niệm

+ Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật Nhà nước

- Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992

+ Một số chế định cơ bản của Hiến pháp 1992 (chế độ kinh tế, chế độ chính trị, chế độ văn hoá giáo dục, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân)

+ Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến pháp 1992

2

2

8

Bài 6: Luật hành chính

- Một số vấn đề chung về Luật Hành chính

+ Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh (khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh)

+ Quan hệ pháp luật hành chính (đặc điểm, chủ thể quan hệ pháp luật hành chính)

+ Quản lý hành chính nhà nước (phương thức quản lý, vấn đề cải cách hành chính)

- Vi phạm hành chính – Xử lý vi phạm hành chính

+ Vi phạm hành chính (khái niệm, đặc điểm)

+ Xử lý vi phạm hành chính (thẩm quyền, nguyên tắc, các hình thức xử lý vi phạm)

2

2

9

Bài 7: Luật lao động

- Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

+ Khái niệm

+ Đối tượng và phương pháp điều chỉnh (đối tượng, phương pháp)

+ Quan hệ pháp luật lao động (đặc điểm, nội dung của quan hệ pháp luật lao động)

- Một số chế định cơ bản của Luật lao động

+ Tiền lương

+ Hợp đồng lao động

+ Kỷ luật lao động

+ Bảo hiểm

2

2

10

Bài 8: Luật dân sự

- Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh (đối tượng, phương pháp)

+ Khái niệm

+ Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

+ Quan hệ pháp luật dân sự

- Một số chế định cơ bản của Luật dân sự

+ Quyền dân sự (quyền nhân thân, quyền sở hữu, quyền thừa kế)

+ Hợp đồng dân sự

2

2

11

Bài 9: Luật Hình sự

- KháI niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự

+ KháI niệm

+ Đối tượng và phương pháp điều chỉnh (đối tượng, phương pháp)

- Tội phạm và hình phạt

+ Tội phạm (khái niệm, những dấu hiệu cơ bản, phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự Việt Nam)

+ Hình phạt và các biện pháp tư pháp (khái niệm, hệ thống hình phạt, các biện pháp tư pháp)

2

2

12

Bài 10: Pháp luật về tố tụng

- Tố tụng về hành chính

+ Quyền khiếu kiện hành chính

+ Thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính của Toà án

+ Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

- Tố tụng dân sự

+ Nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự

+ Người tham gia tố tụng dân sự

+ Thủ tục giải quyết vụ án dân sự

- Tố tụng hình sự

+ Nguyên tắc của tố tụng hình sự

+ Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

+ Các giai đoạn tố tụng hình sự

2

2

13

Bài thảo luận

2

2

PHẦN II: KIẾN THỨC TỰ CHỌN

14

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh doanh

- Quyền tự do kinh doanh

- Các loại hình doanh nghiệp

- Thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

- Chia tách, hợp nhất, giải thể, phá sản và tổ chức lại doanh nghiệp

2

2

15

Chuyên đề 2: Pháp luật về an toàn giao thông

- Nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

- Quy tắc tham gia giao thông đường bộ (quy định chung khi tham gia giao thông, quy định đối với người đI bộ, người điều khiển xe đạp, xe mô tô; điều kiện đối với người lái xe cơ giới tham gia giao thông, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi xảy ra tai nạn)

- Xử lý hành vi vi phạm giao thông

- Một số nội dung cơ bản của Luật Đường sắt

- Một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường thuỷ

2

2

16

Chuyên đề 3: Pháp luật về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS

- Nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS

- Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV

- Những hành vi bị nghiêm cấm

- Các biện pháp xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

- Phòng, chống HIV/AIDS tại gia đình, tại nơi làm việc, trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong các nhóm người di biến động, trong cộng đồng dân cư

- Các biện pháp xã hội khác trong phòng, chống HIV/AIDS

2

2

13. Trang thiết bị dạy – học cho học phần
- Phòng học, tài liệu, giáo trình học phần và các loại phương tiện, đồ dùng dạy học
14. Yêu cầu về giáo  viên:
- Giáo viên có trình độ cử nhân trở lên về các nghành/chuyên ngành luật, có kiến thức về khoa học sư phạm, có thực tiễn công tác và tư cách công dân tốt
- Những giáo viên có bằng đại học không chuyên luật, ngoài yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật
15. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:
- Sách bình luận pháp luật
- Các tài liệu lý luận về pháp luật
- Hệ thống văn bản pháp luật mới
- Các báo, tạp chí pháp luật có liên quan đến chương trình đào tạo
- Các bộ luật

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao