title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Phương pháp xây dựng thực đơn | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Phương pháp xây dựng thực đơn

                                 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
1. Tên học phần : PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THỰC ĐƠN
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ III
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 10 tiết, tổng số  4,5 tuần.
6. Mục đích của môn học:
- Trang bị một số kiến thực cơ bản về khẩu vị, phong tục tập quán ăn uống của Việt Nam và một số nước trên thế giới giúp học sinh vận dụng để xây thực đơn phù hợp với các đối tượng khách.
- Hình thành một số kỹ năng xây dựng các loại thực đơn phù hợp với các bữa ăn và các loại tiệc.
    Sau khi học xong học sinh cần:
* Về kiến thức :
- Nắm vững khẩu vị tập quán ăn uống của Việt Nam và một số nước trên thế giới, các nhân tố ănh hưởng đến khẩu vị và phong tục tập quán đó.
- Hiểu  rõ các căn cứ và nguyên tắc khi xây dựng thực đơn, phương pháp dựng thực đơn, cách thức trình bày.
* Về kỹ năng:
 Xây dựng và trình bày một số thực đơn cụ thể. Có kỹ năng nhất định trong tính toán, xây dựng các loại thực đơn . Đảm bảo các yêu cầu về thời gian, độ chính xác, khoa học, hợp lý, phù hợp với nguyên tắc xây dựng thực đơn.
* Về thái độ:
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định cần thiết khi xây dựng thực đơn
- Hình thành đức tính cẩn thận, chắc chắn.
7. Điều kiên tiên quyết:
Đây là phần cơ sở của ngành và chuyên ngành. Được học sau các môn tổng quan Du lịch, tâm lý du lịch, văn hoá ẩm thực.
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu

2

Chương I: Cơ cấu bữa ăn

0,5

0,5

3

Chương II : Nguyên tắc xây dựng thực đơn

4,5

4,5

4

Chương III : Phương pháp xây dựng thực đơn

4

4

Ôn tập kết thúc học phần

2

2

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45

10. Phương pháp dạy và học :
Giáo viên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết minh,phat vấn, nêu tình huống, thị phạm..
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành.
11. Đánh giá kết thúc môn học:
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương  bằng hình thức kiểm tra viết (điểm hệ số 2)
Kiểm tra hết môn theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu

0,5

0,5

2

Chương I :Cơ cấu bữa ăn

Mục đích của chương:

Biết được khẩu vị, tập quán ăn uống và các nhân tố ảnh hưởng đén khẩu vị, tập quán ăn uống.

Hiểu được các bữa ăn, bữa tiệc, cấu trúc món ăn trong bữa.

Nội dung của chương:

I. Khái niệm chung về khẩu vị và tập quán ăn uống.

1. Khẩu vị ăn uống

2. Tập quán ăn uống

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống và tập quán ăn uống.

1. Nhân tố khách quan

2. Nhân tố chủ quan

III. Các bữa ăn trong ngày

1. Các bữa ăn chính

2. Các bữa ăn phụ

IV. Cấu trúc món ăn trong các bữa ăn

1. Phần khai vị

2. Phần ăn chính

3. Phần tráng miệng

V. Các loại tiệc

1. Tiệc đứng

2. Tiệc ngồi

4,5

4,5

3

Chương II : Nguyên tắc xây dựng thực đơn

Mục đích của chương:

Hiểu rõ khái niệm, cách phân loại và vai trò của thực đơn.

Nắm được cấu tạo, cách trình bày một số thực đơn thông dụng

Hiểu được các căn cứ và nguyên tắc khi xây dựng thực đơn

Nội dung của chương:

I. Khái niệm và vai trò của thực đown

1. Khái niệm

2. Vai trò

3. Phân loại

II. Cấu tạo thực đơn

1.Thực đơn tự chọn

2. Thục đơn bữa ăn

III. Căn cứ để xây dựng thực đơn

IV. Nguyên tắc xây dựng thực đơn

4

4

4

Chương III: Phương xây dựng thực đơn

Mục đích của chương:

Trình bày được quy trình để xây dựng các thực đơn thông dụng

Hiểu rõ trình tự và các phương pháp tính toán để xây dựng các thực đơn thông dụng

Xây dựng các thực đơn đảm bảo tính chính xác, khoa học, hợp lý, thời gian cho phép

Nội dung của chương:

I. Quy trình xay dựng thực đơn

2. Thực đơn áp đặt

II. Xây dựng thực đơn theo tiêu chuẩn suất ăn

III. Xây dựng thục đơn chọn món

IV. Xây dựng thục đơn theo chế độ ăn đặc biệt

V. Xây dựng thực đơn dài ngày.

Ôn tập kết thúc học phần

2

2

Tổng cộng

15

29

1

45

13. . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp
15. Tài liệu tham khảo:
 Giáo trình Phương pháp xây dựng thực đơn- Trường TH Tương Mại Du Lịch - 2006

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao