title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Thuật toán và ngôn ngữ lập trình Pascal | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Thuật toán và ngôn ngữ lập trình Pascal

                                             CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
                        HỌC PHẦN: THUẬT TOÁN VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

1.Tên học phần: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình Pascal
2.Mã số học phần:
3.Số tiết: 60
4.Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2
5.Thời gian: 5 tiết/tuần x 12 tuần
6.Mục đích học phần:
6.1.Kiến thức:
Hiểu được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình
Hiểu phương pháp trình bày thuật giải và viết một chương trình bằng Pascal
6.2.Kỹ năng:
Vận dụng các dạng cấu trúc lệnh cơ bản và một số dạng thức dữ liệu đơn giản để giải quyết một số bài toán thường gặp trên máy tính
Rèn luyện tư duy logic
6.3.Thái độ: Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chính xác
7.Điều kiện tiên quyết:
- Học sinh phải có kiến thức về toán và tin học cơ sở
8.Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Thuật toán

8

3

11

2

Chương 1: Các vấn đề chung về thuật toán

4

4

3

Chương 2: Biểu diễn một số thuật toán đơn giản

4

3

7

4

Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal

22

25

1

48

5

Chương 1: Mở đầu

5

2

7

6

Chương 2: Các đối tượng sử dụng trong chương trình

4

4

7

Chương 3: Cấu trúc lệnh tuần tự

1

3

4

8

Chương 4: Cấu trúc lệng rẽ nhánh

3

5

8

9

Chương 5: Cấu trúc lệnh lặp

3

5

8

10

Chương 6: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

4

5

1

10

11

Chương 7: Chương trình con (CTC)

2

5

7

12

Ôn tập

1

1

13

Cộng

30

29

1

60

14

Thi hết học phần

2

2


9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập/ kiểm tra

Tổng

30

29

1

60


10.Phương pháp dạy và học:
-Phương pháp giảng dạy: Giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành trên máy tính
-Phương pháp học: Học lý thuyết, thực hành trên máy tính
11.Đánh giá kết thúc học phần:
-Học sinh cần có 01 bài kiểm tra hệ số 1, 01 bài kiểm tra hệ số 2
-Hình thức thi hết học phần: thi viết
-Học sinh không được nghỉ quá 12 tiết
12.Đề cương chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

KT

Tổng

1

Phần 1: Thuật toán

8

3

11

2

Chương 1: Các vấn đề chung về thuật toán

4

4

1. Mục đích: Giới thiệu cho học sinh nắm được khái niệm các đặc trưng thuật toán, các hình thức biểu diễn thuật toán, các cấu trúc lệnh cơ bản

2. Nội dung:

Thí dụ về thuật toán (Thuật toán Euclid)

Khái niệm thuật toán

Các đặc trưng cơ bản của thuật toán

- Tính kết thúc (tính dừng)

- Tính đúng đắn

- Các đặc trưng khác

Các dạng ngôn ngữ biểu diễn thuật toán

- Ngôn ngữ tự nhiên

- Sơ đồ khối (lưu đồ/ ngôn ngữ hình hoạ)

- Ngôn ngữ phỏng trình

- Ngôn ngữ lập trình

- Chương trình máy tính

Các cấu trúc lệnh cơ bản dùng trong các ngôn ngữ biểu diễn thuật toán

- Cấu trúc tuần tự

+ Nhập dữ liệu vào

+ Xuất dữ liệu ra

+ Gán (tính giá trị biểu thức)

- Cú pháp rẽ nhánh

- Cú pháp lặp

- Cú pháp nhảy

3

Chương 2: Biểu diễn một số thuật toán đơn giản

4

3

7

1. Mục đích: Hướng dẫn học sinh biểu diễn một số thuật toán đơn giản về số, dãy số

2. Nội dung

Biểu diễn thuật toán giải phương trình bậc nhất 1 ẩn (ax + b = 0) bằng sơ đồ khối

Quy tắc biến đổi cách biểu diễn thuật toán từ sơ đồ khối sang dạng ngôn ngữ phỏng trình

Biểu diễn một số thuật toán bằng sơ đồ khối và ngôn ngữ phỏng trình

- Giải phương trình bậc hai 1 ẩn ax2 + bx + c = 0

- Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

- Tìm ước chung nhỏ nhất bằng thuật giải Euclid

- Tìm số lớn (nhỏ) nhất

- Tìm số nguyên tố

4

Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal

22

25

1

48

5

Chương 1: Mở đầu

5

2

7

1. Mục đích: Giới thiệu cho học sinh các vấn đề chung về ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình Pascal

2. Nội dung

Một số khái niệm cơ bản

- Khái niệm ngôn ngữ lập trình

- Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

+ Bảng ký tự

+ Từ vựng: từ khoá, tên

+ Các cấu trúc lệnh cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp, nhảy

+ Cấu trúc chương trình

+ Các kiểu dữ liệu và các phép toán

+ Chương trình dịch

Ngôn ngữ lập trình Pascal

- Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal

- Các đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

- Giới thiệu về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal

+ Bảng mã ASCII

+ Từ khoá và tên

+ Quy ước viết câu lệnh

+ Các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn và các phép toán

+ Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình

+ Chương trình dịch Turbo Pascal (chức năng, cách sử dụng, thực hành trên máy tính)

6

Chương 2: Các đối tượng sử dụng trong chương trình

4

4

1. Mục đích: Giúp học sinh nắm được khái niệm một số đối tượng sử dụng trong chương trình và hướng dẫn học sinh cách khai báo, phân loại, sử dụng

2. Nội dung

Hằng (Khái niệm, khai báo, phân loại, sử dụng)

Biến (Khái niệm, khai báo, phân loại, sử dụng)

Biểu thức (Khái niệm, khai báo, phân loại, sử dụng)

Hàm chuẩn (Khái niệm, khai báo, phân loại, sử dụng)

Chương trình con (Khái niệm, khai báo, phân loại, sử dụng)

7

Chương 3: Cấu trúc lệnh tuần tự

1

3

4

1. Mục đích: Giúp học sinh nắm được khái niệm, nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối, cú pháp lệnh của cấu trúc tuần tự

2. Nội dung

Lệnh gán

Thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím

Thủ tục xuất dữ liệu ra màn hình

8

Chương 4: Cấu trúc lệng rẽ nhánh

3

5

8

1. Mục đích: Giúp học sinh nắm đươợc khái niệm, nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối, cú pháp lệnh của cấu trúc rẽ nhánh

2. Nội dung

Lệnh rẽ nhánh đơn: if…then… (else…)

Lệnh rẽ nhánh kép: case…of… (else…)

Nhãn (label) và lệnh nhảy không điều kiện

9

Chương 5: Cấu trúc lệnh lặp

3

5

8

1. Mục đích: Giúp học sinh nắm đươợc khái niệm, nguyên tắc hoạt động, sơ đồ khối, cú pháp lệnh của cấu trúc lặp

2. Nội dung

Lệnh lặp với số lần lặp xác định: for… (down) to…to

Lệnh lặp với điều kiện trước: while…do

Lệnh lặp với điều kiện sau: repeat…until

10

Chương 6: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc

4

5

1

10

1. Mục đích: Giới thiệu cho học sinh nắm được khái niệm, cách định nghĩa kiểu, cách khai báo biến, cách truy xuất các phần từ trong các kiểu dữ liệu có cấu trúc.

2. Nội dung

Kiểu xâu ký tự

Kiểu mảng

Kiểu bản ghi

Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)

11

Chương 7: Chương trình con (CTC)

2

5

7

1. Mục đích: Giúp học sinh cách phân chia chức năng thành các chương trình con, các loại biến sử dụng, cấu trúc một CTC, kỹ thuật truyền tham số trong CTC

2. Nội dung

Cách phân chia chức năng của chương trình thành các CTC

Thủ tục

Hàm

Kỹ thuật truyền tham số trong CTC

12

Ôn tập

1

1

13

Cộng

30

29

1

60

Tỷ lệ

50%

48%

2%

100%

13.Trang thiết bị dạy, học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu
14.Yêu cầu về giáo viên:
-Trình độ: Đại học chuyên ngành Tin học
-Có năng lực về lập trình
-Có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, yêu nghề
15.Tài liệu tham khảo:
-Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)
-Ngôn ngữ lập trình Pascal (Quách Tuấn Ngọc)
-Lập trình Pascal – 3 tập (Bùi Việt Hà)
-Giáo trình thuật toán và ngôn ngữ lập trình Pascal (Sở GD & ĐT Hà Nội)

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao