title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh | qtc.edu.vn

Ngành Tin học

Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh

 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH

1. Tên học phần: Tiếng Anh
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 6,5
4. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ nhất , học kỳ thứ hai.
5. Thời gian: Số tiết/tuần:  10 tổng số: 12 tuần
6. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức: Trang bị cho học sinh tiếng Anh trình độ sơ cấp theo giáo trình Departure - Streamline English bao gồm những ngữ liệu cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và một số từ vựng liên quan đến chuyên ngành trường đạo tào
* Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp được học trong phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở trình độ sơ cấp
* Thái độ: - Tăng cường ý thức và ý thích học Tiếng Anh phục vụ cuộc sống và công việc.
- Thêm hiểu biết những khác biệt về văn hóa và tăng cường mối quan hệ hữu nghị với các nước thông qua học Tiếng Anh.
7. Điều kiện tiên quyết:
Học sinh học chương trình học phần này dựa trên những kiến thức tích luỹ được ở môn tiếng Anh ở hệ trung học phổ thông
8. Nội dung tóm tắt của học phần:
Trang bị cho học sinh các cấu trúc và từ vựng cơ bản trên cơ sở đó học sinh có thể thực hiện được các giao tiếp cơ bản
9. Kế hoạch lên lớp

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Tổng số

75 tiết

45 tiết

30 tiết

120 tiết

10. Phương pháp dạy và học:
- Diễn giảng
- Thực hành
- Thảo luận theo nhóm
11. Đánh giá kết thúc học phần:
Học phần 1 : 45 tiết
- Kiểm tra thường xuyên: Vấn đáp, trắc nghiệm, - 1 điểm hệ số 1.
- Kiểm tra định kỳ: viết bài trong 45 phút – 1 điểm hệ số 2
- Kiểm tra cuối kỳ: kiểm tra viết thời gian 60 phút.
Học phần 2: 75 tiết
- Kiểm tra thường xuyên: Vấn đáp, trắc nghiệm, - 2 điểm hệ số 1.
- Kiểm tra định kỳ: viết bài trong 45 phút – 2 điểm hệ số 2
- Kiểm tra cuối kỳ: thi viết thời gian 90 phút.
12. Đề cương chi tiết học phần:

TT

Tên bài

SỐ TIẾT

TS

LT

TH

KT

Unit 1

Hello!

2

1

1

Unit 2

Excuse me!

1

1

Unit 3

What is it? What are they?

2

1

1

Unit 4

What’s your name?

1

1

Unit 5

I’m cold!

1

1

Unit 6

A nice flat

2

1

1

Unit 7

Everyday conversation

1

1

2

Unit 8

A family re - union

1

1

Unit 9

Whose is it

1

1

Unit 10

Is there any wine in the bottle?

1

1

Unit 11

An English Restaurant

1

1

Unit 12

Do this! Don’t do that

2

1

1

Unit 13

Elton Kash + ôn tập

2

1

2

Kiểm tra 1 tiết

1

1

Unit 14

At the hairdresser’s

1

1

Unit 15

Everyday conversation

1

1

Unit 16

Gloria Gusto, Tom Atkins and Terry Archer

2

1

1

Unit 17

At the customs

1

1

Unit 18

Which one?

1

1

Unit 19

Everyday conversation

2

2

Unit 20

A post card

1

1

Unit 21

What are they doing?

2

1

1

Unit 22

Can you help me?

1

1

Unit 23

Everyday conversation

2

1

2

Unit 24

The fashion show

1

1

Unit 25

At the Cinema

2

1

1

Unit 26

What’s on TV tonight?

2

1

1

Unit 27

In prison

1

1

Unit 28

An English wedding + ôn tập

1

1

Kiểm tra hết học kỳ 1

1

1

Unit 29

Computer dating

2

1

1

Unit 30

I want you, Fiona

1

1

Unit 31

Everyday conversation

1

1

Unit 32

An interview

2

1

1

Unit 33

Every day

2

2

Unit 34

What’s my job?

1

1

Unit 35

Never on a Sunday

1

1

Unit 36

A questionnaire

2

1

1

Unit 37

What does he do everyday?

1

1

Unit 38

Well or badly?

2

1

1

Unit 39

Everyday conversation

1

1

Unit 40

A personal letter

1

1

Unit 41

Where were you yesterday?

1

1

Unit 42

Holidays

1

1

Unit 43

Everyday conversation

2

2

Unit 44

Return from space

2

1

1

Unit 45

Yes, dear!

1

1

Unit 46

In the office

2

1

1

Unit 47

The story of Willy the kid

1

1

Unit 48

Foreign holidays

2

1

1

Unit 49

Survivors

1

1

Unit 50

Robbie and the Rebels

1

1

Unit 51

Everyday conversation

1

1

Unit 52

The eight O’clock news

2

1

1

Unit 53

Howard Hughes (1905 - 1976)

2

1

1

Unit 54

The boss and the secretary

1

1

Unit 55

An accident

2

1

1

Unit 56

An investigation

1

1

Kiểm tra 1 tiết

1

1

Unit 57

A photoraph album

1

1

Unit 58

A spy story

2

1

1

Unit 59

Everyday conversation

1

1

2

Unit 60

Another personal letter

1

1

Unit 61

On the Moon

2

1

1

Unit 62

Where’s he gone?

1

1

Unit 63

Everyday conversation

1

1

Unit 64

Town and Country

2

1

1

Unit 65

Europa Tour

1

1

Unit 66

A call from home

1

1

Unit 67

Have you ever...?

1

1

Unit 68

Comparisions

2

1

1

Unit 69

A hard life

2

1

1

Unit 70

Comparisions

1

1

Unit 71

Brutus Cray - The greatest

1

1

Kiểm tra 1 tiết

1

1

Unit 72

George an Brenda

1

1

Unit 73

Everyday conversation

1

1

Unit 74

Something, anything, nothing, everything

1

1

Unit 75

Four lives

2

1

1

Unit 76

A night out

2

1

1

Unit 77

The election result

1

1

Unit 78

The daily news

1

1

Unit 79

Everyday conversation

1

1

Unit 80

A fourth letter

1

1

Kiểm tra/ Thi hết môn

2

2

Tổng cộng

120

75

39

6

13. Trang, thiết bị dạy – học cho học phần:

- Phòng học, tài liệu, giáo trình tham khảo, băng đài, máy tăng âm

14. Yêu cầu về giáo  viên:

- Giáo viên có trình độ cử nhân trở lên

- Giáo viên nhiệt tình giảng dạy với chuyên môn được giao.

15. Tài liệu tham khảo dùng cho học phần:

English Grammar in use, Facts and figure, Listen carefully, English streamline, Headway


TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao