title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành I | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành I

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH I

1. Tên học phần : TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH I
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 75 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ III
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 10 tiết, tổng số 7,5 tuần.
6. Mục đích của học phần:
 - Cung cấp cho học sinh vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực nhà hàng, bếp ăn.
 - Nắm được các kỹ năng: Đọc, viết và cách phát âm, cách tạo từ theo thuật ngữ chuyên ngành.
 Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn thành môn học học sinh phải:
 - Kiến thức : Nắm được ngữ pháp,vốn từ vựng,các thuật ngữ được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày tại các nhà hàng,bếp ăn...
 - Kỹ năng : Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ trong lĩnh vực chuyên ngành.
 - Thái độ: nghiêm túc,hăng hái trong việc thực hành và rèn luyện các kỹ năng
7. Điều kiện tiên quyết : Học sinh đã học xong 60 tiết Tiếng Anh học phần I
8. Nội dung tóm tắt :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Unit 1

1

5

5

2

Unit 2

1

5

5

3

Unit 3

1

7

8

4

Test 1 (30 mins)

5

Unit 4

1

5

5

6

Unit 5

2

7

9

7

Test 2 ( 45 mins )

1

1

8

Unit 6

1

5

5

9

Unit 7

2

5

6

10

Test 3 ( 30 mins)

11

Unit 8

2

7

9

12

Unit 9

1

5

5

13

Unit 10

5

4

14

Test 4 ( 45 mins )

1

1

15

Review

3

16

Exam

2

2

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Unit 1

1

5

5

2

Unit 2

1

5

5

3

Unit 3

1

7

8

4

Test 1 (30 mins)

5

Unit 4

1

5

5

6

Unit 5

2

7

9

7

Test 2 ( 45 mins )

1

1

8

Unit 6

1

5

5

9

Unit 7

2

5

6

10

Test 3 ( 30 mins)

11

Unit 8

2

7

9

12

Unit 9

1

5

5

13

Unit 10

5

4

14

Test 4 ( 45 mins )

1

1

15

Review

3

16

Exam

2

29. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

56

4

75

10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Sử dụng phương pháp chủ yêu la diễn giải,minh hoạ, phát vấn.
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành từng cá nhân, theo cặp hoặc theo từng nhóm.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức làm bài tập đàu giờ kiểm trra từ vựng,ngữ pháp.
 Kiểm tra định kì theo qui định ( hệ số 2 )
12. Đề cương chi tiết:

TT

N ội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

Unit 1

Aims :

- Describinh jobs, facilities

- Asking for permission

- Giving direcyions

+ Grammar : Present simple tense, have got, May I...?

Impertive

1

5

5

1

What do you do ?

1

1

2

In the restaurant

0,5

0,5

3

What do you say ?

0,5

0,5

4

Tell guest the way

1

0,5

0,5

5

What does the guest want?

2

0,5

0,5

6

Conversatinons

0,5

0,5

7

Offerring food and drinhk

0,5

0,5

8

Take the order

1

1

Unit 2

Aims:

-Inviting someone to do something.

- Asking questions

- Answering questions

- Talking about the past

+ Grammar : Would you like to...?

Past simple, WH questions

1

4

5

9

What do you say?

0,5

0,5

10

Asking questions

0,5

0,5

11

Answering the questions

0,5

0,5

12

Answer the guests' questions

0,5

0,5

13

Asking the guests' questions

0,5

0,5

14

Saying no politely

0,5

0,5

15

In the bar

0,5

0,5

16

Conversations

0,5

0,5

17

Offerring drinks

0,5

0,5

18

Take the order

0,5

0,5

Unit 3

Aims:

- Talking ablout the past

- Expressing possibility

- Talking the guests

+ Grammar: Present perfect, may, Could, Some, any, no.

1

5

6

19

Asking questions

0,5

0,5

20

Some more questinos

0,5

0,5

21

What's the best answer?

0,5

0,5

22

Some short answers

0,5

0,5

23

He may have gone to the reception

0,5

0,5

24

Talking to guests

0,5

0,5

25

Room service

0,5

0,5

26

Some conversations

0,5

0,5

27

Making suggestions

1

1

28

Take the order

1

1

Test 1 ( 30 mins )

Unit 4

Aims:

- Promissing

- Giving advice

- Asking about preferance.

- Offering for help

+ Grammar: Will, Worth, Prefer, Rather, Shall I...?

1

4

5

30

What do you say ?

0,5

31

Saying what you will do ?

0,5

32

Giving advice

0,5

0,5

33

Asking what the guest prefer

1

1

34

Offering to help

0,5

0,5

35

The breakfast menu

0,5

36

Some conversatinons

0,5

37

Wrong order

0,5

38

Take the order

0,5

Unit 5

Aims:

- Talking about place

- Giving advice

- Talking about the past

+ Grammar: Present simple passive, should, past simple passive

2

4

6

39

How are they served ?

1

1

40

How is it cooked ?

0,5

0,5

41

What vegestables

0,5

0,5

42

Some conversations

1

1

43

Making suggestions

0,5

0,5

44

Take the order

0,5

0,5

Test 2 ( 45 mins )

1

1

45

Unit 6

Aims:

-Reporting

-Expressing ability

- Promissing

+ Grammar : (S)he says.......,be able to . Will

1

4

5

46

Giving messages

1

1

47

More messages

0,5

0,5

48

Saying you are sorry

0,5

0,5

49

How do you help them ?

1

1

50

The lunch menu

1

1

51

Take the order

1

1

Unit 7

Aims:

-Giving prder

- Expressing conditions

- Reporting

+ Grammar: Must,mustn't ,Will have to, Conditional I

2

4

6

52

Telling guests what to do

1

1

53

When you can't help

0,5

0,5

54

Helping the guest

0,5

0,5

55

Passing messages

1

1

56

The dinner menu

0,5

0,5

57

Some coversations

0,5

0,5

58

Wrong order

1

1

59

Take the order

1

1

Test 3 (30 mins )

Unit 8

Aims:

- Making requests

- Answering questions

- Promissing

- Expressing necessity

+ Grammar: Would you mind.....? Infinitive V-ing, Willl have, Will get,need

2

4

6

60

Making requests

1

1

61

When do you start ?

0,5

0,5

62

What do you say ?

1

1

63

What's wrong ?

0,5

0,5

64

The menu

1

1

65

Some conversations

1

1

66

Take the order

1

1

Unit 9

Aims:

-Giving advice

- Making requests

- Talking about the future

+ Grammar: Conditional I, If you'd like to, Future continuous

1

4

5

67

Giving advice

1

1

68

Polite requests

0,5

0,5

69

Answering questions

0,5

0,5

70

Asking questions

0,5

0,5

71

A menu

1

1

72

Some conversations

0,5

0,5

73

Take the order

74

Unit 10

Aims: Revision

4

4

75

The breakfast order

1

1

76

What do you say ?

1

1

77

Take the order

1

1

78

The menu

1

1

Test 4 ( 45 mins)

1

1

Review

3

3

Final Exam

2

2

Tổng cộng

15

56

4

60

13. . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp
15. Tài liệu tham khảo:
- English For Hotel and Tourism", Peter Strutt ,2003
- Student book, teacher's book and workbook )- Longman
- “welcom”, Leo Jones, 2003, Cambridge University Press.
- “Practical English Conversation For Tourism”, Phạm Văn Thuận, 2002-NXB Hồ Chí Minh
- “English For Front Office Staff” Đỗ Thị Kim Oanh, 2005- NXB Hà Nội.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao