title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành II | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành II

                                CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                    TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH II
1. Tên học phần : TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH II
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 90 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ IV
5. Thời gian : Số tiết/tuần : 10 tiết, tổng số 9 tuần.
6. Mục đích của học phần:
 - Cung cấp cho học sinh vốn từ vựng, ngữ pháp, các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực Bar,khách sạn.
- Nắm được các kỹ năng: Đọc, viết và cách phát âm, cách tạo từ theo thuật ngữ chuyên ngành.
 Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn thành môn học học sinh phải:
 - Kiến thức : Nắm được ngữ pháp,vốn từ vựng,các thuật ngữ được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày tại các quầy Bar,khách sạn.
 - Kỹ năng : Đọc, viết và sử dụng chính xác từ vựng, thuật ngữ trong lĩnh vực chuyên ngành.
 - Thái độ: nghiêm túc,hăng hái trong việc thực hành và rèn luyện các kỹ năng
7. Điều kiện tiên quyết :Học sinh đã học xong 120 tiết Tiếng Anh học phần I,II
8.Nội dung tóm tắt :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Unit 1

2

6

8

2

Unit 2

2

7

9

3

Unit 3

3

6

9

4

Test 1 (30 mins)

5

Unit 4

4

4

8

6

Unit 5

2

7

9

7

Test 2 ( 45 mins )

1

8

Unit 6

7

7

9

Unit 7

3

5

8

10

Test 3 ( 30 mins)

11

Unit 8

3

5

8

12

Unit 9

2

6

8

14

Test 4 ( 45 mins )

1

1

15

Review

5

5

16

Exam

2

2

Tổng

26

60

4

90
9. Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

26

60

4

90

10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Sử dụng phương pháp chủ yêu la diễn giải,minh hoạ, phát vấn.
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành từng cá nhân, theo cặp hoặc theo từng nhóm.
11. Đánh giá kết thúc học phần :
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức làm bài tập đàu giờ kiểm trra từ vựng,ngữ pháp.
 Kiểm tra định kì theo qui định ( hệ số 2 )
12. Nội dung học phần:

TT

N ội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

Unit 1

Aims :

- Describinh jobs, facilities

- Asking for permission

- Giving direcyions

+ Grammar : Present simple tense, have got, May I...?

Impertive

2

6

8

1

What do you do ?

1

1

2

The Grand hotel

1

1

3

What do you say ?

0,5

0,5

1

4

Tell guest the way

0,5

0,5

2

5

What does the guest want?

1

1

6

Take a message

1

1

7

Conversatinons

0,5

0,5

8

A letter

0,5

0,5

9

A telex

0,5

0,5

Unit 2

Aims:

-Inviting someone to do something.

- Asking questions

- Answering questions

- Talking about the past

+ Grammar : Would you like to...?

Past simple, WH questions, Past simple tense.

2

7

9

9

What do you say?

1

1

10

Asking questions

1

1

11

Answering the questions

1

1

12

Answer the guests' questions

1

1

13

Asking the guests' questions

0,5

0,5

14

Saying no politely

0,5

0,5

15

The registration card

0,5

0,5

16

Take a message

0,5

0,5

17

Conversations

1

1

18

A fax

1

1

19

A telex

1

1

Unit 3

Aims:

- Talking ablout the past

- Expressing possibility

- Talking the guests

+ Grammar: Present perfect, may, Could, Some, any, no.

3

6

9

20

Asking questions

1

1

21

Some more questinos

0,5

0,5

22

What's the best answer?

0,5

0,5

23

Some short answers

0,5

0,5

24

He may have gone to the bar

0,5

0,5

25

Talking to guests

0,5

0,5

26

At the cashier's

0,5

0,5

27

Take a message

28

Some conversations

0,5

0,5

29

A letter

1

1

Test 1( 30 mins)

Unit 4

Aims:

- Promissing

- Giving advice

- Asking about preferance.

- Offering for help

+ Grammar: Will, Worth, Prefer, Rather, Shall I...?

4

4

8

30

What do you say ?

2

2

31

Saying what you will do ?

0,5

0,5

32

Giving advice

0,5

0,5

33

Asking what the guest prefer

2

2

34

Offering to help

0,5

0,5

35

At the reception

0,5

0,5

36

Take a message

0,5

0,5

37

Some conversatinons

0,5

0,5

38

A letter

1

1

Unit 5

Aims:

- Talking about the location of rooms in the hotel.

- Talking about the past

+ Grammar: Present simple passive, should, past simple passive

2

7

9

39

Where is it located ?

2

1

40

Guests arrive

1

1

41

Giving advice

1

1

42

Where were it found?

1

1

43

More advice

1

1

44

Take the message

1

1

45

Some conversatinons

1

1

46

A letter

Test 2 ( 45 mins )

1

1

Unit 6

Aims:

- Giving messages

-Talking ability

- Promissing

+ Grammar : (S)he says.......,be able to . Will

7

7

47

Giving messages

1

1

48

More messages

1

1

49

Saying you are sorry

0,5

0,5

50

What do you send ?

0,5

0,5

51

Take the message

1

1

52

Give the order

1

1

53

Some conversatinons

1

1

54

A letter

1

1

Unit 7

Aims:

-Imperative

- Conditionals

- Passing messages

+ Grammar: Must,mustn't ,Will have to, Conditional I

3

5

8

52

Telling guests what to do

2

2

53

When you can't help

0,5

0,5

54

Helping the guest

1

1

55

Passing messages

0,5

0,5

56

Take the message

1

1

57

A coversation

1

1

58

Giving information

1

1

59

A letter

1

1

Test 3 (30 mins )

Unit 8

Aims:

- Making requests

- Answering questions

- Promissing

- Expressing necessity

+ Grammar: Would you mind.....? Infinitive V-ing, Willl have, Will get,need + Ving

3

5

8

60

Making requests

2

2

61

When do you start ?

1

1

62

What do you say ?

1

1

63

What's wrong ?

1

1

64

Take the message

0,5

0,5

65

A conversation

1

1

66

Giving information

1

1

Unit 9

Aims:

-Giving advice

- Making requests

- Talking about the future

+ Grammar: Conditional I, If you'd like..., Will be + Ving

2

6

6

67

Giving advice

2

2

68

Polite requests

1

1

69

Answering questions

1

1

70

Asking questions

1

1

72

Some conversations

0,5

0,5

73

What do you say ?

0,5

0,5

74

Giving information

1

1

75

A letter

1

1

Unit 10

Aims: Revision

7

7

76

The breakfast order

1

1

77

What do you say ?

1

1

78

A telex

0,5

0,5

79

A letter

0,5

0,5

80

Take the message

1

1

81

A fax

1

1

82

A telex

1

1

83

Giving information

1

1

84

Test 4 ( 45 mins)

1

1

85

Review

5

5

86

Final Exam

2

2

Tổng cộng

15

56

4

75

13 . Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp
15. Tài liệu tham khảo:
- English For Hotel and Tourism", Peter Strutt ,2003
- Student book, teacher's book and workbook )- Longman
- “welcom”, Leo Jones, 2003, Cambridge University Press.
- “Practical English Conversation For Tourism”, Phạm Văn Thuận, 2002-NXB Hồ Chí Minh
- “English For Front Office Staff” Đỗ Thị Kim Oanh, 2005- NXB Hà Nội.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao