title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tổ chức kinh doanh khách sạn - nhà hàng | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tổ chức kinh doanh khách sạn - nhà hàng

                                    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                TỔ CHỨC KINH DOANH KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG
1. Tên học phần : TỔ CHỨC KINH DOANH KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG
2. Mã số học phần:................
3. Số tiết : 45 tiết
4 Thời điểm thực hiện : học kỳ III
5. Thời gian : Số tiết / tuần : 10 tiết, tổng số  4,5 tuần.
6. Mục đích của môn học:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức kinh doanh ăn uống trong nhà hàng - khách sạn
Sau khi học xong học sinh cần:
* Về kiến thức:
- Hiểu được các khái niệm về nhà hàng,kinh doanh nhà hàng và những đặc điểm của kinh doanh nhà hàng.
- Biết được các khái niệm và cách phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng.
- HIểu rõ bộ máy tổ chức lao động trong nhà hàng và quy trình tuyển chọn nhân lực trong nhà hàng.
- Hiểu được cách tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống trong nhà hàng.
* Về kỹ năng:
- Liệt kê được một số trang thiết bị trong nhà hàng
- Biết cách bố trí và sắp đặt thiết bị tiện nghi trong nhà hàng
- Biết cách bảo quản hàng hoá nguyên vật liệu trong nhà hàng .
- Thực hiện đúng quy trình bán hàng và phục vụ khách hàng
* Về thái độ:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và các mối quan hệ giữa các bộ phận trong nhà hàng
- Tự hoàn thiện bản thân và có trách nhiệm tham gia thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh của nhà hàng đã đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng.
7. Điều kiện tiên quyết:
Đây là môn học lý thuyết cơ sở chuyên ngành, vì vậy được học sau các môn như: Tổng quan du lịch,tâm lý du lịch, kỹ năng giao tiếp, Marketing du lịch.
8. Nội dung tóm tắt:

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học tổ chức kinh doanh nhà hàng.

1

1

2

Chương I: Giới thiệu khái quát tổ chức kinh doanh nhà hàng.

2

2

4

3

Chương II: Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng.

3

3

6

4

Chương III: Tổ chức bộ máy và nhân lực của nhà hàng.

3

5

8

5

Chương IV: Tổ chức kinh doanh của nhà hàng.

3

7

1

11

6

Chương V: Phân tích hoạt động kinh doanh trong nhà hàng

3

10

13

7

Ôn tập

2

2

Tổng cộng

15

29

1

45

9.Kế hoạch lên lớp:

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

15

29

1

45


10. Phương pháp dạy và học :
Giáo vỉên : Kết hợp nhiều phương pháp dạy học có hiệu quả như : thuyết minh,phat vấn, nêu tình huống, thị phạm..
Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận và thực hành.
11. Đánh giá kết thúc môn học:
Tiến hành thường xuyên bằng hình thức vấn đáp ( hệ số 1 )
Kiểm tra định kì theo chương  bằng hình thức kiểm tra viết (hệ số 2)
Kiểm tra hết môn theo qui định.
12. Nội dung học phần :

TT

Nội dung

Phân tiết

Tổng

LT

TH

KT

1

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học tổ chức kinh doanh nhà hàng.

Mục tiêu của bài :

HIểu được mục tiêu của môn học và các phương pháp nghiên cứu môn học.

Nội dung của bài :

I. Mục tiêu, vị trí của môn học.

1. Mục tiêu chung của môn học.

2. Mục tiêu cụ thể

3. Vị trí của môn học

II. Nội dung,phương pháp nghiên cứu môn học

1. Nội dung môn học.

2. Phương pháp nghiên cứu môn học.

1

1

2

Chương I: Giới thiệu khái quát tổ chức kinh doanh nhà hàng.

Mục đích của chương:

HIểu được các khái niệm về nhà hàng, kinh doanh nhà hàng

Nắm được đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động kinh doanh nhà hàng.

I. Khái niệm về nhà hàng, kinh doanh nhà hàng.

1. Khái niệm về nhà hàng

2. Khái niệm về kinh doanh nhà hàng.

3. Đặc điểm của kinh doanh nhà hàng.

II. Ý nghĩa của kinh doanh nhà hàng.

1. Ý nghĩa xã hội

2. Ý nghĩa kinh tế.

III. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động kinh doanh nhà hàng.

1. Lịch sử thời kỳ đâud

2. Xu hướng phát triển của hoạt động kinh doanh nhà hàng.

2

2

4

3

Chương II: Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng.

Mục đích của chương:

Biết được đặc điểm và phân loại được cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng

Nắm được một số loại hình kinh doanh ăn uống trên thị trường hiện nay.

Nội dung của chương:

I. Khái niệm về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

II. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng

1. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật theo quy mô

2. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật theo đặc điểm kinh doanh

3. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật theo phong cách dân tộc

4. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật theo hình thức phục vụ.

III. Giới thiệu một số trang thiết bị trong nhà hàng.

1. Thiết bị lạnh

2. Thiết bị chứa đựng hàng hoá, nguyên liệu

3. Thiết bị theo dõi, khống chế nhiệt độ, độ ẩm không khí.

4. Các thiết bị khác

IV. Giới thiệu một số loại hình cơ sở kinh doanh ăn uống trên thị trường hiện nay.

3

3

6

4

Chương III: Tổ chức bộ máy và nhân lực của nhà hàng.

Mục đích của chương:

Hiểu được tổ chức bộ máy, tổ chức lao động của nhà hàng, biết được các nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận.

Nắm được các yêu cầu tuyể chọn và biết cách tuyển chọn nhân lực cho nhà hàng.

Nội dung của chương:

I. Tổ chức bộ máy của nhà hàng.

1. Mô hình tổ chức bộ máy nhà hàng.

2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng.

3. Mối quan hệ của các bộ phận trong nhà hàng.

II. Tổ chức lao động trong nhà hàng

1. Tổ chức lao động

2. Phân công lao động.

III. Nhân lực và cách tuyển chọn nhân lực cho nhà hàng

1. Nhân lực của nhà hàng

2.Tuyển chọn nhân lực cho nhà hàng

3

5

8

5

Chương IV: Tổ chức kinh doanh của nhà hàng.

Mục đích của chương:

Biết cách tổ chức mua hàng hoá và bảo quản hàng hoá nguyên vật liệu cho nhà hàng.

Biết cách bán hàng, phục vụ khách hàng và quảng cáo các sản phẩm của nhà hàng.

Nội dung của chương:

I. Tổ chức mua hàng hoá, nguyên vật liệu cho nhà hàng.

1. Xây dựng kế hoạch mua hàng hoá, nguyên vật liệu cho nhà hàng.

2. Lực chọn nguồn cung ứng.

3. Tổ chức mua hàng hoá, nguyên vật liệu.

II.Tổ chức nhập và dự trữ ,bảo quản hàng hoá nguyên vật liệu cho nhà hàng.

1. Tổ chức nhập hàng hoá nguyên vật liệu cho nhà hàng.

2. Tổ chức dự trữ ,bảo quản hàng hoá nguyên vật liệu cho nhà hàng

III. Tổ chức chế biến:

1. Giai đoạn sơ chế nguyên liệu

2. Giai đoạn chế biến nóng

IV. Tổ chức quảng cáo bán hàng và phục vụ khách hàng

1. Tổ chức quảng cáo

2. Bán hàng và phục vụ khách hàng

3

7

1

11

6

Chương V: Phân tích hoạt động kinh doanh trong nhà hàng

Mục đích của chương:

Biết các mục tiêu của hoạt động phân tích hoạt động kinh doanh.

Nắm được các phương pháp phân tích và tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh nhà hàng.

Nội dung của chương:

I. Khái niệm và nhiệm vụ của hoạt động phân tích hoạt động kinh doanh.

1. Khái niệm

2. Nhiệm vụ.

II. Các mục tiêu của hoạt động phân tích hoạt động kinh doanh

1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật

2. Nâng cao chất lượng phục vụ

3. Tăng năng suất lao động

4. Đẩy mạnh quản lý, kinh doanh.

III. Các phương pháp phân tích

1. So sánh

2. Phân tích

3. Tính đại lượng trung bình

4. Điều chỉnh

5. Các yếu tố tương quan

IV. Tổ chức phân tích hoạt đọng kinh doanh

1. Lập kế hoạch

2. Xác định nguồn cung cấp

3. Kiểm tra các số liệu

3

10

13

7

Ôn tập

2

2

Tổng cộng

15

29

1

45

13. Trang thiết bị dạy - học cho môn học :
- Bài giảng,giáo án, phấn ,bảng, máy chiếu .
- Tài liệu, vở ,bút.
14. Yêu cầu về giáo viên :
 - Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 - Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh trung cấp
15. Tài liệu tham khảo:
- Tổ chức và quản lý tiếp thị bán hàng, NXB Lao động - Xã hội năm 2005
- Tổ chức kinh doanh nhà hàng, NXB Lao động - Xã hội năm 2003
- Công nghệ phục vụ trong khách sạn- nhà hàng. NXB Lao động-Xã hội.
- Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội năm 2004

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao