title>Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp Quang Trung | QTC.EDU.VN Đề cương chi tiết: Môn học Tổng quan du lịch | qtc.edu.vn

Ngành Chế biến món ăn

Đề cương chi tiết: Môn học Tổng quan du lịch

                                        CHƯƠNG TR ÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                                      TỔNG QUAN DU LỊCH
1.Tên học phần : TỔNG QUAN DU LỊCH
2. Mã số học phần …………………………
3. Số tiết : 60 tiết
4.Thời điểm thực hiện : Kỳ I
5. Thời gian : 10 tiết/tuần
6. Mục đích của học phần : Sau khi học xong học phần này học sinh cần:
+ Về kiến thức :
-Hiểu rõ các khái niệm và các kiến thức của ngành.
-Hiểu rõ được các điều kiện phát triển du lịch.
-Hiểu rõ được mối tương quan giữa du lịch và các lĩnh vực khác
+ Về kỹ năng :
-Vận dụng những kiến thức cơ bản trên để áp dụng cho các môn học chuyên ngành.
-Vận dụng để áp dụng cho việc kinh doanh du lịch sau này.
+ Về thái độ :
-Có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn.
-Có thái độ học tập nghiêm túc.
7. Điều kiện tiên quyết :
Đây là học phần cơ sở đầu tiên và đặc biệt quan trọng của chuyên ngành du lịch,vì vậy nên được học ngay sau các môn chung.
8.Nội dung tóm tắt :

TT

Nội dung

Tổng số tiết

LT

TH

KT

Tổng

Nhập môn khoa học du lịch

Thảo luận giúp học sinh định hướng nghề nghiệp rõ ràng

- Từng nghề trong du lịch sẽ học cái gì ?

- Ra trường làm gì ?

- Làm ở đâu ?

Chương I : Khái niệm về du lịch và du khách

Chương II :Các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch

Chương III: nhu cầu,sản phẩm và các loại hình du lịch

Chương IV: Điều kiện phát triển du lịch

Chương V: Tính thời vụ và lao động trong du lịch

Chương VI : Mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác

Chương VII: Tổ chức quản lý bộ máy về du lịch.

Tổng số

155

5

9

7

7

7

358


 1

1
25

5

9

8

7

8

360

9. Kế hoạch lên lớp :

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng

58

0

2

60


10.Phương pháp dạy và học :
-Giáo viên : Sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống như diển giải , thuyết trình, phát vấn và kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại như máy chiếu .
-Học sinh : Lắng nghe, ghi chép, thảo luận….
11. Đánh giá kết thúc học phần :
   - Kiểm tra thường xuyên (02 hệ số 1 )
   - Kiểm tra định kì (02 điểm hệ số 2)
   - Kiểm tra ,thi hết học phần theo qui định.
12.Nội dung học phần :

TT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ TIẾT

LT

TH

KT

Tổng

NHẬP MÔN KHOA HỌC DU LỊCH

Thảo luận giúp học sinh định hướng nghề nghiệp rõ ràng

- Từng nghề trong du lịch sẽ học cái gì?

- Ra trường làm gì ?

- Làm ở đâu ?

15

CHƯƠNG I:KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH VÀ DU KHÁCH

Mục đích của chương:

- Hiểu được khía niệm về du lịch và du khách.

- Xác định được du lịch và du khách.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.

5

5

I

II

Nội dung của chương :

Du lịch

1.Những quan niệm về du lịch

2. Những thuật ngữ dùng trong du lịch

3.Các khái niệm và định nghĩa

4.Những ảnh hưởng của yếu tố thời gian và không gian.

Du khách

1.Các định nghĩa về du khách.

2.Mục đích và ý nghĩa cảu việc chuẩn hóa các định nghĩa về du khách.

CHƯƠNG II : CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Mục đích của chương:

- Hiểu được ;ịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch.

- Xác định được xu hướng và triển vọng của ngành du lịch.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.

5

5

I

II

Nội dung của chương :

Hoạt động du lịch trên thế giới.

1. Thời kỳ cổ đại.

2. Thời kỳ trung đại

3. Thời kỳ cận đại

4. Xu hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay.

5. Tương lai và triển vọng của du lịch.

Hoạt động du lịch ở VIệt Nam

1. Giai đoạn 1960 đến 1975.

2. Giai đoạn 1976 đến 1990

3. Giai đoạn 1990 đến nay

CHƯƠNG III: NHU CẦU,SẢN PHẨM VÀ CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH

Mục đích của chương:

- Hiểu được khái niệm về nhu cầu,sản phẩm du lịch,vì sao lại xuất hiện và tồn tại ngành du lịch.

- Xác định được các loại hình du lịch theo các mục đích khác nhau.

- Có thái độ học tập nghiêm túc,có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn.

9

9

I

II

III

Nội dung của chương:

Nhu cầu du lịch

1. Khái niệm về động cơ

2. Các thuyết động cơ và động cơ du lịch

Sản phẩm du lịch

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

Các loại hình du lịch

1. Phân loại theo môi trường tài nguyên

2. Phân loại theo mục đích chuyến đi

3. Phân loại theo lãnh thổ hoạt động

4. Phân loại theo đặc điểm địa lý của điểm du lịch

5. Phân loại theo phương tiện giao thông

6. Phân loại theo loại hình cư trú

7. Phân loại theo độ tuổi của du khách

8. Phân loại theo độ dài chuyến đi

9. Phân loại theo hình thức tổ chức

10. Phân loại theo phương thức hợp đồng

Kiểm tra 15 phút

CHƯƠNG IV : ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Mục đích của chương:

- Hiểu được các điều kiện có ảnh hưởng để phát triển du lịch.

- Xác định được mức độ ảnh hưởng của từng điều kiện cụ thể.

- Có thái độ học tập nghiêm túc

7

1

8

I

II

III

Nội dung của chương:

Những điều kiện chung

1. Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội.

2. Điều kiện kinh tế.

3. Chính sách phát triển du lịch.

Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch.

1.Thời gian rỗi.

2.Khả năng tài chính của du khách tiềm năng

3.Trình độ dân trí cao.

Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch.

1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên.

2. Điều kiện kinh tế và tài nguyên du lịch nhân văn.

3. Một số tình hình và sự kiện đặc biệt.

4. Sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch.

Kiểm tra hệ số 2

CHƯƠNG V: TÍNH THỜI VỤ LÀ LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH

Mục đích của chương:

- Hiểu được khái niệm thời vụ,lao động trong du lịch,đặc điểm của thời vụ và lao động trong du lịch.

- Có thái độ học tập nghiêm túc,có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn.

7

7

I

II

Nội dung của chương:

Thời vụ trong du lịch

1. Khái niệm về tính thời vụ.

2. Đặc điểm của tính thời vụ.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ.

4. Ảnh hưởng của tính thời vụ đến hoạt động du lịch.

5. Các biện pháp khắc phục tính thời vụ.

Lao động trong du lịch

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Yêu cầu

Kiểm tra hệ số 1

MỐI TƯƠNG TÁC GIỮA DU LỊCH VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Mục đích của chương:

- Hiểu được các lĩnh vực của đời sống kinh tế.

- Xác định được mức độ ảnh hưởng của từng lĩnh vực với du lịch.

- Có thái độ học tập nghiêm túc.

7

1

8

I

II

III

IV

Du lịch và xã hội.

1. Ảnh hưởng của xã hội đến du lịch

2. Ảnh hưởng của du lịch đến xã hội.

Du lịch và văn hóa

1. Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch.

2. Ảnh hưởng của du lịch đến văn hóa

Du lịch và môi trường.

1. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của du lịch.

2. Những ảnh hưởng của du lịch đến môi trường.

3. Hiểm họa của du lịch không tôn trọng môi trường.

4. Du lịch sinh thái.

Du lịch và kinh tế

1. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triên du lịch

2. Những ảnh hưởng của du lịch đến nền kinh tế.

Kiểm tra hệ số 1.

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC QUẢN LÝ BỘ MÁY VỀ DU LỊCH

Mục đích của chương:

- Nắm được một số tổ chức du lịch lớn.

- Phân biệt được các tổ chức du lịch khác nhau.

- Có thái độ học tập nghiêm túc

3

3

I

II

Một số tổ chức quốc tế

1. Tổ chức Liên hợp quốc.

2. Tổ chức du lịch thế giới (WTO)

3. Hiệp hội du lịch Châu Á- Thái Bình Dương (PATA)

Hệ thống tổ chức ngành du lịch Việt Nam

Tổng số

58

2

60

13.Trang thiết bị dạy – học cho học phần :
- Bài giảng,giáo án,phấn bảng, máy chiếu.
- Tài liệu, vở, bút.
14.Yêu cầu về giáo viên :
- Giáo viên phải có trình độ sư phạm và chuyên môn vững vàng,có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt.
- Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy học sinh trung cấp.
15. Tài liệu tham khảo chính :
 1. Tổng quan du lịch – Sở GD&ĐT Hà Nội.
 2. Nhập môn khoa học du lịch – PGS.TS. Trần Đức Thanh , năm 2000.
 3. Tổng quan du lịch – Trần Nhạn, Đại học Văn hóa Hà Nội.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/05/2013 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khai giảng năm học 2018

  • Khai giảng năm học 2015

  • Hiến máu nhân đạo 2015

  • Thể dục thể thao